column
Research on RF signal envelope prediction based on BP neural network
WANG Xueran, ZHOU Yan, CHEN Jian, YANG Longxiang,
2024, 41(6):1-10. DOI:10.19304/J.ISSN1000-7180.2023.0394
Abstract FullText HTML PDF
Optimization and implementation of FPGA-based H.264 variable block motion estimation algorithm
LI Yu, GONG Longqing, ZHAO Haiting,
2024, 41(6):11-19. DOI:10.19304/J.ISSN1000-7180.2023.0943
Abstract FullText HTML PDF
Differential evolution based on multi-strategy fusion and constraint handling technology
SONG Erping,
2024, 41(6):20-27. DOI:10.19304/J.ISSN1000-7180.2023.0368
Abstract FullText HTML PDF
Improved grey wolf optimization algorithm for intrusion detection feature selection
DING Jun, WEI Wenshan, BAO Jie,
2024, 41(6):28-37. DOI:10.19304/J.ISSN1000-7180.2023.0338
Abstract FullText HTML PDF
Recommendation algorithm based on deep knowledge graph convolution networks
ZHANG Zengjie, WANG Xiaofeng, MAO Daibo, SHEN Guodong, WANG Zaisheng, QUAN Daying,
2024, 41(6):38-48. DOI:10.19304/J.ISSN1000-7180.2023.0358
Abstract FullText HTML PDF
Iterative merge equalization algorithm for high speed data transmission in Doppler radar
CHEN Xi, BIAN Lifeng, YOU Hongyu, YE Yong,
2024, 41(6):49-56. DOI:10.19304/J.ISSN1000-7180.2023.0345
Abstract FullText HTML PDF
A real-time ToF depth optimization method based on amplitude maps
GE Chenyang, JIANG Shaomin, LIU Yang, DENG Pengchao,
2024, 41(6):57-64. DOI:10.19304/J.ISSN1000-7180.2023.0321
Abstract FullText HTML PDF
A frame preemption mechanism based on two-level queue scheduling in time-sensitive network
WANG Zihan, LIU Zexiang, XU Danni, TANG Jinfeng, LI Zeya,
2024, 41(6):65-72. DOI:10.19304/J.ISSN1000-7180.2023.0350
Abstract FullText HTML PDF
Research on security methods of blockchain and IPFS telemedicine
SHI Aiwu, HAN Chao, FU Kexun, SHENG Bei,
2024, 41(6):73-82. DOI:10.19304/J.ISSN1000-7180.2023.0326
Abstract FullText HTML PDF
The radar jamming scheme online decision method based on SDAE-SVM algorithm
PEI Liguan, MA Chunbo, LIU Ke, ZHAO Pan,
2024, 41(6):83-89. DOI:10.19304/J.ISSN1000-7180.2023.0401
Abstract FullText HTML PDF
Research on optimization method of steady-state Kalman filter
LI Ke, ZHAO Jiantao, HU Yulong, TANG Yijing,
2024, 41(6):90-94. DOI:10.19304/J.ISSN1000-7180.2024.0007
Abstract FullText HTML PDF
Calibration technology of current mirror for high accurate voltage to current converter
WANG Wei, WU Hao, DING Hui, XIA Xu, TONG Tao, GUO Jiacheng, WANG Fang, XIE Yingtao,
2024, 41(6):95-102. DOI:10.19304/J.ISSN1000-7180.2023.0395
Abstract FullText HTML PDF
Flex-DMA: design of high-performance multi-transfer mode DMA system
LI Dejian, FENG Xi, WANG Guoxuan, TAN Lang, SHEN Chongfei, FAN Zhihua, LI Wenming,
2024, 41(6):103-114. DOI:10.19304/J.ISSN1000-7180.2023.0330
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of signal integrity of wafer reconstruction information processing micro-module
ZHANG Zhiwei, LI Baoxia, LI Kangrong,
2024, 41(6):115-122. DOI:10.19304/J.ISSN1000-7180.2022.0718
Abstract FullText HTML PDF